PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
1e Kwartaal 2019 1e Kwartaal 2019
zondag 06 januari
Liliane Fonds
Voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden is armoede dikwijls de grootste belemmering voor een gelukkig bestaan. Het ontbreekt hun omgeving aan geld voor revalidatie. Ze blijven daardoor verstoken van hulpmiddelen om hun leven te vergemakkelijken en ze krijgen niet de kans om zich te ontplooien tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in de maatschappij. Het Liliane Fonds streeft naar verbetering van de levenskwaliteit van deze kinderen en jongeren, zodat ze meetellen en meedoen in de samenleving. Wij steunen met deze collecte het werk van het Liliane Fonds.

zondag 13 januari
Bartiméus Sonneheerdt
Als je blind of slechtziend bent is met hulpmiddelen, aanpassingen en/of extra begeleiding vaak heel veel mogelijk. Hulpmiddelen of aangepaste materialen moeten echter worden ontwikkeld. De overheid financiert veel, maar niet alles. Onderzoek of andere belangrijke ontwikkelingen blijven daardoor vaak liggen. Bartiméus Sonneheerdt zet zich daarom in om projecten mogelijk te maken die de overheid (nog) niet financiert. Hiervoor vragen wij uw steun. Uw gift maakt letterlijk het verschil.

zondag 20 januari

Oecumene
Migratie verbindt kerken wereldwijd. In Nederland zijn er ruim 1200 internationale en migrantenkerken. De Protestantse Kerk zet zich in om contacten tussen deze en autochtone Nederlandse kerken te bevorderen. Ook ondersteunt de Protestantse Kerk multiculturele groepen die samen bijbellezen met advies en materialen. Immers, samen de Bijbel lezen vanuit diverse culturele invalshoeken is een enorme verrijking.
Met de opbrengst van de collecte ondersteunen we internationale en migrantenkerken in Nederland en andere oecumenische activiteiten.

zondag 27 januari
Geen dienst in eigen kerk.

zondag 03 februari
Werelddiaconaat
Bijna jaarlijks treden in Bangladesh de rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen, omdat het rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft echter tot gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk, door bijvoorbeeld je huis op een hogere plek te bouwen of op grotere afstand van de rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.
Een van de programma’s van Kerk in Actie is hierop gericht: medewerkers van lokale partnerorganisaties worden getraind in rampenpreventie.
Met de opbrengst van de collecte van vandaag steunen we dit werk van Kerk in Actie.

zondag 10 februari
Catechese en educatie
Het is niet altijd gemakkelijk om jongeren mee te nemen op de ontdekkingsreis naar het christelijk geloof en de betekenis van het geloof in het dagelijks leven. JOP, Jong Protestant, ontwikkelt materialen om catecheten hierbij te ondersteunen, zoals het catechesemateriaal Overhoop. Hierin komen alle basiselementen van het christelijk geloof aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je dat het christelijk geloof ‘waar’ is!
Met deze collecte maken we het mogelijk dat jongeren in de kerken blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hen past.

zondag 17 februari
Noodhulp Ethiopië
De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee sterft. Miljoenen mensen hebben dringend hulp nodig. Ze zijn afhankelijk van noodhulp: voedsel, water en voedingssupplementen.
Kerk in Actie verleent noodhulp en vergroot verder de weerbaarheid van mensen door hen beter voor te bereiden op rampen. Kerk in Actie biedt via de plaatselijke kerk in Ethiopië extra hulp aan de meest kwetsbare groepen, zoals kinderen, (zwangere) vrouwen en ouderen. Belangrijkste doel is honger tegengaan, ondervoeding behandelen, en zorgen voor toegang tot veilig (drink)water. In die gebieden waar de droogte minder extreem is, versterkt Kerk in Actie de weerbaarheid van mensen en ondersteunt hun bestaanszekerheid.
Welke hulp wordt geboden?
–Voedselpakketten voor herders en boeren
–Voedingssupplementen voor ondervoede kinderen en zwangere vrouwen
–Nieuw vee voor boerengezinnen
–Landbouwgereedschap, verbeterde zaden en landbouwtraining voor boeren
–Drinkwater voor scholen, herstel van waterputten, bouw van wateropslagplaatsen
–Voorlichting over hygiëne en water
Kerk in Actie kan dit werk doen dankzij uw bijdragen.
zondag 24 februari
Missionair
De Bijbel is een bronboek voor ons geloof en kerkzijn. In onze seculiere Nederlandse context is het (samen) lezen van de Bijbel niet vanzelfsprekend. Daarom ondersteunt de Protestantse Kerk initiatieven die bijbellezen bevorderen en mensen (opnieuw) enthousiast maken voor de Bijbel. Samen met lokale gemeenten brengt de Protestantse Kerk in beeld hoe je op een inspirerende manier met de Bijbel kunt werken en delen we inspirerende voorbeelden. In 2018 is tijdens een symposium de bundel ‘De Bijbel in Nederland’ gepresenteerd.
Help mee om deze initiatieven verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

zondag 03 maart
Inloophuis 'Wording'
Geven om je medemens. Dat is de doelstelling van het Inloophuis 'Wording' in Hilversum, een open huis voor ieder die dakloos of thuisloos is. Maar daarnaast ook voor hen die leven met een verslavingsprobleem of voor mensen die zich gewoon eenzaam voelen. De medewerkers in het Inloophuis willen graag vanuit een christelijke overtuiging hun zorgen delen. Er is er altijd gratis koffie, thee, brood en soep. Iedere donderdagavond is er een gratis warme maaltijd. Wanneer het nodig of gewenst is, worden bezoekers verwezen en/of begeleid naar de Sociale Dienst, opvangtehuizen of andere instellingen.
Met deze collecte steunen we het belangrijke werk van het Inloophuis.

zondag 10 maart
Voorjaarszending - Cuba
40-dagentijd
Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie.
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten. Met de opbrengst van deze collecte steunen we zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen.

zondag 17 maart
Binnenlands diaconaat
Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Op eigen kracht blijkt dit erg moeilijk. Samen met Gevangenenzorg Nederland en Exodus begeleidt Kerk in Actie gevangenen naar een stabiele toekomst zonder criminaliteit. Gevangenen bereiden zich al tijdens hun gevangenschap via gesprekken en cursussen voor op het nemen van verantwoordelijkheid, op het zoeken naar werk en op het werken aan herstel en vergeving. Eenmaal buiten de gevangenis begeleiden vrijwilligers gevangenen en hun naasten bij de re-integratie, bijvoorbeeld in een van de elf Exodus-huizen. Jaarlijks krijgen zo 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden ondersteuning. Vandaag collecteren we voor dit werk. We bevelen deze 40dagentijdcollecte van harte bij u aan.

zondag 24 maart
Stop kinderarbeid in India
Kinderarbeid komt in India veel voor. Zo is in de stad Nasapur de IT-sector booming business, terwijl het grootste gedeelte van de inwoners hard werkt voor een veel te laag loon. Ze komen niet rond en daardoor worden ook kinderen gedwongen om mee te werken.
Kerk in Actie vindt dat kinderarbeid moet stoppen en werkt samen met lokale kerken en organisaties aan beter onderwijs. Werkende kinderen worden terug naar school begeleid en ouders krijgen voorlichting over hoe belangrijk het is dat kinderen naar school gaan.
Vandaag collecteren we voor dit werk in India, zodat ook dit jaar weer honderden kinderen een nieuw begin kunnen maken op school! We bevelen deze 40dagentijd-collecte van harte bij u aan.

zondag 31 maart
Pionieren
Verspreid over heel Nederland ontstaan nieuwe vormen van kerkzijn, zoals pioniersplekken. De initiatiefnemers zoeken actief naar manieren om het evangelie met onze medelanders te delen en aan te sluiten bij zingevingsvragen. Op dit moment zijn er meer dan honderd pioniersplekken, nieuwe geloofsgemeenschappen voor mensen die niet naar de kerk gaan. In Rotterdam bijvoorbeeld is in de vergrijzende wijk Slinge de pioniersplek Seinpost Slinge gestart, een multiculturele gemeenschap waar vooral ‘nieuwkomers’ of mensen met een andere culturele achtergrond een geestelijk onderdak vinden.
De Protestantse Kerk ondersteunt startende pioniersplekken, zodat de komende jaren nog meer nieuwe initiatieven van start kunnen gaan om als kerk zichtbaar aanwezig te blijven.
terug
 
 

Themagesprek
datum en tijdstip 28-01-2020 om 19.45 uur
meer details

Eredienst met Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 02-02-2020 om 10.00 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 07-02-2020 om 18.00 uur
meer details

 
Vluchtelingen Lesbos
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
Dienst 26-01-2020
Slotlied meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.