PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
4e Kwartaal 2022 4e Kwartaal 2022

Zondag 02 oktober
Kerk en Israël
Kerk en Israël (onderdeel van de Protestantse Kerk) en Kerk in Actie werken samen vanuit een drievoudige roeping: de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël, de oecumenische roeping (verbondenheid met Palestijnse christenen) en de diaconale roeping.
Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn belangstelling wekken voor de joodse wortels van het christendom, de ontmoeting met het jodendom stimuleren en antisemitisme bestrijden. Predikanten worden hierop toegerust. Met uw gift steunt u dit belangrijke werk.

Zondag 09 oktober
Missionair werk–Pioniersplekken
In Nederland gaan er steeds minder mensen naar de kerk. Maar dat betekent niet dat er geen behoefte is aan zingeving. Kerken spelen hierop in met nieuwe vormen van kerk-zijn die aansluiting zoeken bij de omgeving en bij wat mensen bezighoudt. De afgelopen tien jaar zijn er zo’n 150 pioniersplekken vanuit de Protestantse Kerk gestart. Ze vormen nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie gedeeld wordt op een manier waarin mensen zich herkennen. Met uw bijdrage steunt u dit missionair werk.

Zondag 16 oktober
Geen dienst

Zondag 23 oktober
Minima Wijdemeren
Evenals in voorgaande jaren willen de Diaconieën/PCIs van de gezamenlijke kerken van Wijdemeren weer een Kerstactie houden. Het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Wijdemeren is aanzienlijk en steeds meer mensen doen een beroep op de actie.
Maak het mogelijk hen die dat nodig hebben te verrassen met een attentie van onze kerken. Van harte aanbevolen.

Zondag 30 oktober
Zending–Indonesië
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de Javaanse kerk hen om duurzaam te ondernemen en coöperaties op te zetten. Tijdens trainingen worden christelijke waarden en normen gekoppeld aan het bedrijven van landbouw. Door de coöperaties raken boeren minder afhankelijk van tussenhandelaren en krijgen ze een hogere prijs voor hun producten. Het project is zo succesvol dat het wordt uitgebreid tot in Midden-Sulawesi. Wij steunen dit project met onze bijdrage.

Zondag 06 november
Zending (Zambia)
In Zambia groeit de kerk. Goed opgeleide predikanten zijn hard nodig. De theologische faculteit aan de Justo Mwale University in Lusaka biedt kwalitatief goed theologisch onderwijs. De predikanten die daar worden opgeleid leveren een waardevolle bijdrage aan kerk en samenleving. In de opleiding is ook aandacht voor praktische onderwerpen zoals hiv/aids, man-vrouwvraagstukken, mensenrechten, politiek, voedselveiligheid en klimaatverandering.

Zondag 13 november
Werelddiaconaat (Golfstaten)
In de Golfstaten werken miljoenen arbeidsmigranten. Ze maken lange werkdagen onder erbarmelijke omstandigheden om geld te verdienen voor hun familie ver weg. Veel van deze arbeidsmigranten zijn christen en willen graag meer weten over de Bijbel, maar kunnen zelf niet lezen. Het Bijbelgenootschap in de Golfstaten traint voorgangers in ‘storytelling’: een vertelmethode waarbij bijbelverhalen mondeling worden doorgegeven. De eeuwenoude verhalen komen zo tot leven en krijgen betekenis in het leven van de arbeidsmigranten.
De Bijbel geeft moed en kracht.

Zondag 20 november
Amnesty International
Vandaag is de opbrengst van de eerste collecte bestemd voor Amnesty International. Deze organisatie streeft naar een wereld waarin iedereen alle rechten geniet die zijn vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en andere internationale mensenrechteninstrumenten. In navolging van deze visie is het de missie van Amnesty International om onderzoek te doen en actie te voeren gericht op het voorkomen en beëindigen van ernstige schendingen van deze rechten.
Amnesty is volstrekt onpartijdig en onafhankelijk, en niet gebonden aan enige regering, politieke ideologie, religie of economisch belang.

Zondag 27 november
Minima Wijdemeren
Evenals in voorgaande jaren willen de Diaconieën/PCIs van de gezamenlijke kerken van Wijdemeren weer een Kerstactie houden. Het aantal bijstandsgerechtigden in de gemeente Wijdemeren is aanzienlijk en steeds meer mensen doen een beroep op de actie.
Maak het mogelijk hen die dat nodig hebben te verrassen met een attentie van onze kerken. Van harte aanbevolen.

Zondag 04 december
Werelddiaconaat (Libanon/Jordanië/Irak)
Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.

Zondag 11 december
Binnenlands Diaconaat
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en onderdrukking. Sommigen komen naar Nederland waar ze met of zonder ouders in asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze mogen blijven.
Stichting De Vrolijkheid organiseert bij asielzoekerscentra wekelijks het Kunstlab met allerlei projecten. Via dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen verhalen. Kunst en creativiteit versterken immers hun veerkracht en zelfvertrouwen en bieden hen de mogelijkheid hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen.
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve workshops kunnen bezoeken.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie, zoals het werk voor kinderen en jongeren in azc’s en andere diaconale projecten. Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Uw bijdrage aan de collecte kunt u ook overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Binnenlands Diaconaat’.

Zondag 18 december
Noodhulp Indonesië
Op maandag 21 november werd het Indonesische eiland Java getroffen door een aardbeving, waarbij meer dan 260 doden en heel veel gewonden vielen. De aardbeving heeft veel schade aangericht, zoals aan ziekenhuizen en scholen; er zijn duizenden huizen verwoest en bijna 60.000 mensen zijn ontheemd geraakt. Veel mensen verblijven in zelfgemaakte tenten, mede uit angst voor nieuwe bevingen, soms met meerdere gezinnen in één tent. De kans op uitbraak van ziekten is groot. Er is dringend behoefte aan tenten, schoon drinkwater en hygiëne- en verzorgingsproducten.
De kerk op Java is direct gestart met hulpverlening en Kerk in Actie ondersteunt daarbij.
Onze diaconie heeft onmiddellijk geld overmaakt en nodigt u uit vandaag ruimhartig te geven, om zo onze betrokkenheid te tonen.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u ook overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Noodhulp Indonesië’.

Zondag 25 december
Kinderen in de knel-Griekenland
Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken maken een levensgevaarlijke reis. Ze krijgen te maken met honger en dorst, onveiligheid en uitputting. Soms raken ze onderweg hun familie kwijt. En bereiken ze eenmaal de kust, dan kan hun rubberboot zomaar meedogenloos teruggeduwd worden de zee op.
Lukt het hen wél in Griekenland aan te komen, dan wacht hen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft een partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen - direct na aankomst - en helpt bij het invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.
Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u ook overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Kinderen in de knel’.
terug
 
 

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 29-09-2023 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 01-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 08-10-2023 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 09-10-2023 om 19.30 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.