PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Online transparantie diaconie Online transparantie diaconie
NAAM VAN DIACONIE
Diaconie van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel', gevestigd aan het Zuidereinde 15, 1243KJ 's-Graveland. De ZWO commissie maakt deel uit van de Diaconie.

CONTACT
diaconie@pgdegraankorrel.nl
 
ORGANISATIE
Het College van diakenen telt drie leden; de ZWO commissie bestaat uit twee leden.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' bezit rechtspersoonlijkheid, zoals ook is vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.

Het bestuur van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' ligt bij de kerkenraad, die vier ouderlingen en drie diakenen telt. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
 
DOELSTELLING
De diaconale opdracht is als volgt samen te vatten: dienstbetoon aan de naaste, in de gemeente en daarbuiten, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Naast materiële hulp krijgt het diaconaat gestalte in sociale en maatschappelijke hulpverlening.

BELEIDSPLAN
De Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' vervult haar diaconale opdracht onder leiding van de Diaconie.
1. De Diaconie zoekt zoveel mogelijk samenwerking met andere kerkelijke gemeenten, bijvoorbeeld bij het organiseren van plaatselijke acties.
2. De Diaconie volgt het collecterooster van Kerk in Actie. Dit rooster wordt aangevuld met door de Diaconie zelf gekozen goede doelen.

VERWIJZING NAAR BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
Klik hier.

VERWIJZING NAAR KERK IN ACTIE: GEEN GOED DOEL, MAAR HET WERK VAN DE KERK
Voor het Jaarverslag van Kerk in Actie klik hier.

BELONINGSBELEID
De Diaconie bestaat geheel uit onbezoldigde vrijwilligers.

INKOMSTEN EN BESTEDINGEN
De inkomsten van de Diaconie worden verkregen uit:
1. collecteopbrengsten in kerkdiensten.
2. jaarlijkse vrijwillige bijdragen.
3. eenmalige giften of schenkingen.
 
De financiële middelen van de Diaconie worden als volgt besteed:
1. aan de jaarlijkse afdrachten aan de Protestantse Kerk in Nederland (Kerk in Actie).
2. aan doelen die door Kerk in Actie worden aanbevolen en aan zelf gekozen goede doelen.
3. aan noodhulp bij rampen.

BESTEDINGCRITERIUM
Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het waarborgen van de continuïteit van haar activiteiten, het 'bestedingscriterium'.
Hiermee wordt 'oppotten van vermogen' voorkomen. De Diaconie houdt zich aan deze richtlijn.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BEGROTING

Jaarcijfers Diaconie 2016 en begroting 2017

Jaarcijfers Diaconie 2017 en begroting 2018

Jaarcijfers Diaconie 2018 en begroting 2019

Jaarcijfers Diaconie 2019 en begroting 2020


Jaarcijfers Diaconie 2020 en begroting 2021

Jaarcijfers Diaconie 2021 en begroting 2022

Jaarcijfers Diaconie 2022 en begroting 2023

Jaarcijfers Diaconie 2023 en begroting 2024

RECHTSPERSONEN SAMENWERKINGSVERBANDEN INFORMATIENUMMER
Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de Diaconie van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel', dat onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst, is 824127365.
Het KvK-nummer in het Handelsregister is 76358100.
terug
 
 
Bethlehemkerk
Kijk hier naar de diensten in de Bethlehemkerk (kerkdienstgemist.nl).
 
Afscheid 'de Graankorrel'
Beluister hier de rondgang door de kerk met woorden van afscheid.

Klik hier voor de Orde van Dienst.

Klik hier voor de afscheidspreek van ds. Annemieke Parmentier.

Klik hier om de gehele dienst te beluisteren.
 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.