PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
1e Kwartaal 2023 1e Kwartaal 2023

Zondag 01 januari
Kinderen in de knel-Griekenland
Vluchtelingen die Griekenland proberen te bereiken maken een levensgevaarlijke reis. Ze krijgen te maken met honger en dorst, onveiligheid en uitputting. Soms raken ze onderweg hun familie kwijt. En bereiken ze eenmaal de kust, dan kan hun rubberboot zomaar meedogenloos teruggeduwd worden de zee op.
Lukt het hen wél in Griekenland aan te komen, dan wacht hen niet het welkom waar ze op hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten, blootgesteld aan kou en honger. Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang.
Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft een partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen - direct na aankomst - en helpt bij het invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met voedselpakketten en onderdak.
Vandaag is de Kerk in Actie collecte bestemd voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. Geef licht en toekomst aan deze kwetsbare kinderen. Uw gift is onmisbaar. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u ook overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Kinderen in de knel’.

Zondag 08 januari
Lilianefonds
Voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden is armoede dikwijls de grootste belemmering voor een gelukkig bestaan. Het ontbreekt hun omgeving aan geld voor revalidatie. Ze blijven daardoor verstoken van hulpmiddelen om hun leven te vergemakkelijken en ze krijgen niet de kans om zich te ontplooien tot volwassenen met een eigen, volwaardige plek in de maatschappij. Het Liliane Fonds streeft naar verbetering van de levenskwaliteit van deze kinderen en jongeren, zodat ze meetellen en meedoen in de samenleving. Wij steunen met deze collecte het werk van het Liliane Fonds.

Uw bijdrage aan de collecte kunt u ook overmaken naar:

NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Lilianefonds’.

Zondag 15 januari
Ondersteuning Gemeenten
In onze protestantse kerken zijn tienduizenden mensen actief op allerlei terreinen: van pastoraat tot missionaire presentie, van diaconaat tot jeugdwerk en van bestuur tot beheer. Met een uitgebreid trainingsaanbod helpt de Protestantse Kerk zowel professionals als vrijwilligers om hun taak zo goed mogelijk te doen.
Met de trainingen vergroten werkers in de kerk hun kennis, doen ze ideeën op en wisselen ervaringen uit. Zo kunnen ze toegerust aan de slag.
Met uw bijdrage aan de collecte ontwikkelt de Protestantse Kerk nieuwe trainingen om ambtsdragers te ondersteunen in hun werk voor de plaatselijk gemeente. Van harte aanbevolen!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Ondersteuning Gemeenten’.

Zondag 22 januari
Voedselbank Gooi en Omstreken
In Nederland leven steeds meer mensen onder de armoedegrens! Voedselbanken helpen hen die om diverse redenen niet (meer) in staat zijn om elke dag een simpele maaltijd op tafel te zetten met het gratis verstrekken van voedselpakketten. Ze maken daarbij geen onderscheid tussen mensen qua ras, geloof, levensovertuiging, politieke kleur, geslacht, sociale status of geaardheid. De pakketten moeten worden gezien als acute noodhulp.
Vandaag is de opbrengst van de eerste collecte in onze kerkdienst bestemd voor dit bij ons allen zeer bekende doel. Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Voedselbank’.

Zondag 29 januari
Missionair werk
Bijna elk dorpsaanzicht in ons land wordt gekenmerkt door een kerktoren. Het tekent de rol die de kerk vanouds in het dorp heeft: middelpunt van de samenleving, ook vandaag de dag nog. Dorpskerken hebben, onder meer door hun diaconale activiteiten, een maatschappelijke functie. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk biedt kleine gemeenten een platform waar zij ervaringen delen, ideeën opdoen en elkaar inspireren en motiveren om van betekenis te zijn en blijven in hun omgeving.
Met uw bijdrage aan de collecte steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk in Nederland.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Missionair werk’.

Zondag 05 februari
Werelddiaconaat-Pakistan
Op 1 februari was het zeventig jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond. Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met een collecte voor Pakistan doen we iets terug voor mensen die onze hulp nodig hebben.
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de opleiding krijgen ze begeleiding bij het opzetten van bijv. een eigen bedrijf. Ook helpt Kerk in Actie hen die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de toelatingstest.
Het doel van dit project is jongeren economisch zelfstandig te maken, en ze—met hun verschillende religieuze achtergronden—bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling begrip ontstaat.
Met de opbrengst van deze collecte steunt u het werk van Kerk in Actie in Pakistan. Helpt u mee?

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Werelddiaconaat’.

Zondag 12 februari
Noodhulp Ethiopië
Vandaag collecteren we voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië. Recent dreigt voor miljoenen mensen in Ethiopië (maar ook in Kenia en Somalië) hongersnood. Door aanhoudende, uitzonderlijke droogte gaan gewassen dood en sterven dieren. Volgens de Verenigde Naties is de situatie in de Hoorn van Afrika sinds 1981 niet zó nijpend geweest!
Via het internationale kerkelijke netwerk van Kerk in Actie kan met onze bijdrage water en voedsel uitgedeeld worden, vooral aan de meest kwetsbaren. Daarnaast steunen we daarmee ook rampenpreventie: boeren en boerinnen leren vruchtbare grond vasthouden, de bodem irrigeren en nieuwe gewassen verbouwen die tegen droogte kunnen. Ze gebruiken een weeralarm om te zien wanneer ze kunnen planten en oogsten.
Geef aan deze collecte en help zo mensen in grote nood.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Ethiopië’.

Zondag 19 februari
Noodhulp Oekraïne
De oorlog in Oekraïne duurt voort en betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Ons hart gaat naar hen uit! Miljoenen mensen zijn ontheemd, van huis en haard verdreven. Nu in deze winter de elektriciteit steeds uitvalt, krijgt de bevolking het steeds moeilijker.
Kerk in Actie werkt samen met kerken en christelijke organisaties die de meest kwetsbare mensen helpen met o.a. voedsel, medicijnen en onderdak. Onze hulp daarbij blijft dringend nodig! Van harte aanbevolen.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Oekraïne’.

Zondag 26 februari
Noodhulp slachtoffers aardbeving
Turkije en Syrië zijn getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen, gevolgd door een groot aantal naschokken. Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd. Daarnaast zijn er enorm veel gewonden en heel veel gebouwen zijn ingestort.
Kerk in Actie roept ook de diaconie van ‘de Graankorrel’ op te collecteren voor de slachtoffers van de aardbeving. Kerk in Actie is weliswaar onderdeel van Giro555, maar omdat Kerk in Actie al jarenlang actief is in Syrië en er goede contacten met Syrische kerken bestaan, is  direct begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers daar. Via lokale kerken kan hulp op de juiste plek worden geboden. En die hulp is nu dringend nodig. Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde onderkomens zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.
Vandaag collecteren we voor de zwaar getroffen bevolking van Syrië. Doe mee en geef!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Aardbeving’.

Zondag 05 maart
Zending-Palestina
Vandaag is de collecte bestemd voor het werk van Kerk in Actie voor Palestijnse christenen. Zij vormen een kleine gemeenschap in het Heilige Land: minder dan 2 procent van de bevolking is christen. Kerk in Actie steunt het werk van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen. Gemeenteleden verwerven zo meer bijbelkennis en dat opent deuren: ze passen het toe in hun eigen leven en worden actiever in de kerk. Samen bespreken ze problemen in de samenleving en zoeken ze naar oplossingen.
We bevelen deze zendingscollecte voor het werk voor Palestijnse christenen van harte bij u aan.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Palestina’.


Zondag 12 maart
Werelddiaconaat-Ghana
Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen van de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wèl de belangrijkste bron van inkomsten is. Veel mensen leven dan ook in armoede. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt Ghanese boerinnen met landbouw en verkoop. Als er weinig werk is op het land verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom die in het gebied groeit. Ze maken er boter van, maar de winst is minimaal omdat het proces zo arbeidsintensief en tijdrovend is. De kerk helpt en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De noten worden zo op een efficiënte en milieuvriendelijke manier verwerkt. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. “Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen,” vertelt een van de vrouwen.
Steun de Ghanese boerinnen en geef in de collecte of maak uw bijdrage over. Hartelijk dank voor uw gift.

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Ghana’.

Zondag 19 maart
Zending-Zambia
Duizenden gezinnen in Zambia zijn ouderloos, met kinderen onder de 18 jaar als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, nadat hun ouders aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. Het kind dat gezinshoofd is moet zelf het huishouden doen, moet voor inkomen zorgen, moet de andere broertjes en zusjes onderhouden. Hun eigen toekomst valt in duigen. Het lukt hen niet om schoolkosten te betalen, ze hebben bovendien geen tijd om naar school te gaan. Ze leven vaak in extreme armoede en werken als dienstmeisje of dagloner, of ze verkopen iets op straat. Meisjes belanden geregeld in de prostitutie.
De Raad van Kerken in Zambia stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Deze collecte past in het streven naar betere ondersteuning voor weeskinderen.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Uw bijdrage aan de eerste collecte kunt u overmaken naar:
NL36ABNA0550101365 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente de Graankorrel te ’s-Graveland, o.v.v. ‘Zambia’.

Zondag 26 maart
Geen dienst in eigen kerk.
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 03-12-2023 om 10.00 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 08-12-2023 om
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 10-12-2023 om 10.00 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 05-01-2024 om
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.