PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen Agendapagina   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Online transparantie diaconie Online transparantie diaconie
NAAM VAN DIACONIE
Diaconie van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel', gevestigd aan het Zuidereinde 15, 1243KJ 's-Graveland. De ZWO commissie maakt deel uit van de Diaconie.

CONTACT
diaconie@pgdegraankorrel.nl
 
ORGANISATIE
Het College van diakenen telt vier leden; de ZWO commissie bestaat uit twee leden.

De Diaconie van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' bezit rechtspersoonlijkheid, zoals ook is vastgelegd in de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland.
Het College van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de Diaconie.

Het bestuur van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' ligt bij de kerkenraad, die zes ouderlingen en vier diakenen telt. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
 
DOELSTELLING
De diaconale opdracht is als volgt samen te vatten: dienstbetoon aan de naaste, in de gemeente en daarbuiten, zowel plaatselijk, landelijk als wereldwijd. Naast materiële hulp krijgt het diaconaat gestalte in sociale en maatschappelijke hulpverlening.

BELEIDSPLAN
De Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' vervult haar diaconale opdracht onder leiding van de Diaconie.
1. De Diaconie zoekt zoveel mogelijk samenwerking met andere kerkelijke gemeenten, bijvoorbeeld bij het organiseren van plaatselijke acties.
2. De Diaconie volgt het collecterooster van Kerk in Actie. Dit rooster wordt aangevuld met door de Diaconie zelf gekozen goede doelen.

VERWIJZING NAAR BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
Klik hier.

VERWIJZING NAAR KERK IN ACTIE: GEEN GOED DOEL, MAAR HET WERK VAN DE KERK
Voor het Jaarverslag van Kerk in Actie klik hier.

BELONINGSBELEID
De Diaconie bestaat geheel uit onbezoldigde vrijwilligers.

INKOMSTEN EN BESTEDINGEN
De inkomsten van de Diaconie worden verkregen uit:
1. collecteopbrengsten in kerkdiensten.
2. jaarlijkse vrijwillige bijdragen.
3. eenmalige giften of schenkingen.
 
De financiële middelen van de Diaconie worden als volgt besteed:
1. aan de jaarlijkse afdrachten aan de Protestantse Kerk in Nederland (Kerk in Actie).
2. aan doelen die door Kerk in Actie worden aanbevolen en aan zelf gekozen goede doelen.
3. aan noodhulp bij rampen.
4. aan de 'koffieclub ouderen van Veenstaete' in Kortenhoef, die gedurende een reeks van jaren door de Diaconie wordt gesponsord ter bevordering van de sociale contacten tussen bewoners.

De Diaconie participeert in het Oikocredit Nederland Fonds (ONF), om zo sociale ongelijkheid van (kans)arme ondernemende mensen in ontwikkelingslanden te bestrijden door het verstrekken van microkredieten.

BESTEDINGCRITERIUM
Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het waarborgen van de continuïteit van haar activiteiten, het 'bestedingscriterium'.
Hiermee wordt 'oppotten van vermogen' voorkomen. De Diaconie houdt zich aan deze richtlijn.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BEGROTING

1. DIACONIE
1a. Jaarcijfers Diaconie 2013 en begroting 2014

1b. Jaarcijfers Diaconie 2014 en begroting 2015
Toelichting op de jaarcijfers Diaconie 2014
Het 'Koersverschil obligaties' in de rubriek Baten is niet direct besteedbaar.

1c. Jaarcijfers Diaconie 2015 en begroting 2016
Toelichting op de begroting Diaconie 2016
De verwachte toename van de kosten in de begroting voor 2016 houdt verband met noodzakelijke (gedeeltelijke) uitbesteding van de financiële administratie.

1d. Jaarcijfers Diaconie 2016 en begroting 2017

1e. Jaarcijfers Diaconie 2017 en begroting 2018

1f. Jaarcijfers Diaconie 2018 en begroting 2019

1g. Jaarcijfers Diaconie 2019 en begroting 2020


1h. Jaarcijfers Diaconie 2020 en begroting 2021

2. ZWO
2a. Jaarcijfers ZWO 2013 en begroting 2014

2b. Jaarcijfers ZWO 2014 en begroting 2015

2c. Jaarcijfers ZWO 2015 en begroting 2016

De financiële verantwoording van ZWO zal in het vervolg worden opgenomen in de jaarcijfers van de Diaconie.

RECHTSPERSONEN SAMENWERKINGSVERBANDEN INFORMATIENUMMER
Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de Diaconie van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel', dat onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst, is 824127365.
Het KvK-nummer in het Handelsregister is 76358100.
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 30-01-2022 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 02-02-2022 om 15.00 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 04-02-2022 om
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 06-02-2022 om 10.00 uur
meer details

 
Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de PKN coronarichtlijnen voor erediensten en andere bijeenkomsten.
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.