PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Agendapagina Kerkblad KSSK Kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur Protestants pionieren De Dillewijn
 
Online transparantie gemeente Online transparantie gemeente
NAAM GEMEENTE                                                
Protestantse Gemeente 'De Graankorrel', gevestigd aan het Zuidereinde 15, 1243KJ 's-Graveland.

CONTACT
scriba@pgdegraankorrel.nl
kerkrentmeesters@pgdegraankorrel.nl
 
ORGANISATIE
Predikant:
De predikantsplaats is sinds medio 2013 vacant.

Kerkenraad:
Het bestuur van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' ligt bij de kerkenraad, die vier ouderlingen en drie diakenen telt. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
 
College van kerkrentmeesters:
Het College telt vier leden - onder wie een ouderling/ kerkrentmeester - en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, de gebouwen en eigendommen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De Plaatselijke Regeling t.b.v. het leven en werken van de Gemeente is op aanvraag beschikbaar.
 
MISSIE VAN DE GEMEENTE (ontleend aan beleidsplan 2008-2012)
1. We staan open voor Gods woord en laten ons hierdoor inspireren.
2. We willen het gesprek over geloof en identiteit gaande houden.
3. We zijn in liefde op elkaar betrokken en bereid van elkaar te leren.
4. We hebben een open houding voor mensen om ons heen, dichtbij en ver weg.

BELEIDSPLAN (2013 en volgende jaren – in wording)
1. De Gemeente zoekt actief naar vormen van samenwerking met andere kerkelijke gemeenten.
2. In een snel veranderende samenleving staat de Gemeente open voor andere vormen van 'gemeente zijn' dan de klassieke.

VERWIJZING NAAR BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
Klik hier.

BELONINGSBELEID
De predikantsplaats is vacant. De organisatie bestaat geheel uit onbezoldigde vrijwilligers.
Ds. Stella Muns verleent 'bijstand in het pastoraat'. De beloning is conform de landelijk vastgestelde richtlijnen.
 
INKOMSTEN EN BESTEDINGEN
De inkomsten van de Gemeente worden verkregen uit:
1. collecteopbrengsten in kerkdiensten.
2. jaarlijkse vrijwillige bijdragen.
3. eenmalige giften of schenkingen.
4. verhuur van kerk, nevenruimten en pastorie./uploads/klant360/files/Begroting 2024.pdf
 
De financiële middelen van de Gemeente worden als volgt besteed:
1. aan de jaarlijkse afdrachten aan de Protestantse Kerk in Nederland.
2. aan kosten predikanten.
3. aan kosten erediensten e.d.
4. aan kantoorkosten.
5. aan kosten gebouwen, orgel, inventaris.

BESTEDINGCRITERIUM
Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het waarborgen van de continuïteit van haar activiteiten, het 'bestedingscriterium'. Hiermee wordt 'oppotten van vermogen' voorkomen. De Gemeente houdt zich aan deze richtlijn.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BEGROTING

Jaarcijfers 2018 en begroting 2019
Toelichting op de jaarcijfers 2018

De post 'Speciale projecten' in de rubriek Uitgave 2018 betreft de kosten van renovatie van het Honk.

Jaarcijfers 2019 en begroting 2020

Jaarcijfers 2020 en begroting 2021

Jaarcijfers 2021 en begroting 2022

Jaarcijfers 2022 en begroting 2023

Begroting 2024

RECHTSPERSONEN SAMENWERKINGSVERBANDEN INFORMATIENUMMER
Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de Gemeente 'De Graankorrel', dat onder andere nodig is bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst, is 002608650.
Het KvK-nummer in het Handelsregister is 76358011.
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 02-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Eredienst met Viering Heilig Avondmaal
datum en tijdstip 09-06-2024 om 10.00 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 24-06-2024 om 19.30 uur
meer details

 
Geschiedenis van Geref. ’s-Graveland
meer
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.