PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep vrouwen   Leeshoek   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Online transparantie gemeente Online transparantie gemeente
NAAM GEMEENTE                                                
Protestantse Gemeente 'De Graankorrel', gevestigd aan het Zuidereinde 15, 1243KJ 's-Graveland.

CONTACT
scriba@pgdegraankorrel.nl
kerkrentmeesters@pgdegraankorrel.nl
 
ORGANISATIE
Predikant:
De predikantsplaats is sinds medio 2013 vacant.

Kerkenraad:
Het bestuur van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel' ligt bij de kerkenraad, die zes ouderlingen en vier diakenen telt. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening.
 
College van kerkrentmeesters:
Het College telt vier leden - onder wie een ouderling/ kerkrentmeester - en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen, de gebouwen en eigendommen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.

De Plaatselijke Regeling t.b.v. het leven en werken van de Gemeente is op aanvraag beschikbaar.
 
MISSIE VAN DE GEMEENTE (ontleend aan beleidsplan 2008-2012)
1. We staan open voor Gods woord en laten ons hierdoor inspireren.
2. We willen het gesprek over geloof en identiteit gaande houden.
3. We zijn in liefde op elkaar betrokken en bereid van elkaar te leren.
4. We hebben een open houding voor mensen om ons heen, dichtbij en ver weg.

BELEIDSPLAN (2013 en volgende jaren – in wording)
1. De Gemeente zoekt actief naar vormen van samenwerking met andere kerkelijke gemeenten.
2. In een snel veranderende samenleving staat de Gemeente open voor andere vormen van 'gemeente zijn' dan de klassieke.

VERWIJZING NAAR BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK IN NEDERLAND
Klik hier.

BELONINGSBELEID
De predikantsplaats is vacant. De organisatie bestaat geheel uit onbezoldigde vrijwilligers.
Voor één dag in de week verleent emeritus predikant R.F.J. Beltman 'bijstand in het pastoraat'. De beloning is conform de landelijk vastgestelde richtlijnen.
 
INKOMSTEN EN BESTEDINGEN
De inkomsten van de Gemeente worden verkregen uit:
1. collecteopbrengsten in kerkdiensten.
2. jaarlijkse vrijwillige bijdragen.
3. eenmalige giften of schenkingen.
4. verhuur van kerk, nevenruimten en pastorie.
 
De financiële middelen van de Gemeente worden als volgt besteed:
1. aan de jaarlijkse afdrachten aan de Protestantse Kerk in Nederland.
2. aan kosten predikanten.
3. aan kosten erediensten e.d.
4. aan kantoorkosten.
5. aan kosten gebouwen, orgel, inventaris.

BESTEDINGCRITERIUM
Een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het waarborgen van de continuïteit van haar activiteiten, het 'bestedingscriterium'. Hiermee wordt 'oppotten van vermogen' voorkomen. De Gemeente houdt zich aan deze richtlijn.

STAAT VAN BATEN EN LASTEN EN BEGROTING

Jaarcijfers 2013 en begroting 2014
Toelichting op de begroting 2014
De post 'Kosten predikanten' in de rubriek Begroting Lasten 2014 is verhoogd, in verband met vervanging van de predikant en advieskosten.

Jaarcijfers 2014 en begroting 2015
Toelichting op de jaarcijfers 2014
De post 'Kosten eredienst' in de rubriek Lasten 2014 is hoger dan voorzien als gevolg van de invoering van het Nieuw Liedboek.
De post 'Kosten gebouwen' in de rubriek Lasten 2014 is aanzienlijk hoger dan voorzien in de begroting voor 2014, in verband met vervroegde vervanging van de vloer in de kerkzaal.

Jaarcijfers 2015 en begroting 2016
Toelichting op de begroting 2016
In de post 'Kosten gebouwen' in de rubriek Lasten 2016 is rekening gehouden met de kosten van asbestverwijdering en onderhoudswerkzaamheden aan de fietsenstalling.

Jaarcijfers 2016 en begroting 2017
Toelichting op de jaarcijfers 2016
In de post 'Kosten gebouwen' in de rubriek Lasten 2016 zijn de kosten van asbestverwijdering en onderhoudswerkzaamheden aan de fietsenstalling opgenomen.

Jaarcijfers 2017 en begroting 2018
Toelichting op de begroting 2018
In de post 'Kosten gebouwen' in de rubriek Lasten 2018 is rekening gehouden met de kosten van renovatie van het Honk.

Jaarcijfers 2018 en begroting 2019
Toelichting op de jaarcijfers 2018

De post 'Speciale projecten' in de rubriek Uitgave 2018 betreft de kosten van renovatie van het Honk.

Jaarcijfers 2019

Begroting 2020

RECHTSPERSONEN SAMENWERKINGSVERBANDEN INFORMATIENUMMER
Het RSIN-nummer (fiscaal nummer) van de Gemeente 'De Graankorrel', dat onder andere nodig is bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst, is 002608650.
Het KvK-nummer in het Handelsregister is 76358011.
terug
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 01-11-2020 om 10.00 uur
meer details

 
Gebruiksplan kerkgebouw
Wij volgen de PKN richtlijnen voor erediensten en andere bijeenkomsten.
Om het protocol te raadplegen, klik hier.
 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
Dienst 18-10-2020
Slotlied meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.