PKN
Welkom op de website van de Protestantse Gemeente 'De Graankorrel'
  Home Gastenboek   Over ons Contact Bloemengroet Overdenking   Meer overdenkingen In memoriam   Kerkdiensten Contactgroep Agendapagina Kerkblad KSSK   Kerkenraad Meer kerkenraad   Diaconie   Collecten Spaaractie Zending Geldzaken Privacyverklaring   ANBI   Historie Kerkgebouw Verhuur   Links Meer links Protestants pionieren De Dillewijn
 
Vergadering 04-04-18 Vergadering 04-04-18
Op de dag van onze vergadering op 4 april is het precies 50 jaar geleden dat ds. Martin Luther King werd vermoord. Daarom werd als opening een deel uit de speech van deze voorvechter van de apartheid voorgelezen.
 
Bij de bespreking van de activiteiten die de afgelopen periode geweest zijn, hebben we gesproken over de vijf vespervieringen op de woensdagavonden in de veertigdagentijd. Deze vieringen zullen door de drie organiserende kerken nog worden geëvalueerd. De Goede Vrijdagdienst werd verzorgd door twee gemeenteleden aan de hand van een kruiswegstatie, die begon met:
 
Biddend, mediterend,
gaan we de laatste weg van Jezus.
Biddend en mediterend
verbinden we ons met al die mensen
die de kruisweg van verdriet en rouw moeten gaan.
We gaan die weg,
opstandig in ons hart soms om zoveel verdriet,
hopend op uitzicht, Pasen!
 
Op paasmorgen konden we toch met vreugde de opstanding van Christus vieren, omdat ds. Thom Fossen in de gelegenheid was deze morgen bij ons te zijn.
 
Vanuit de oecumene brengt Maria Schuffelen altijd verslag uit van het reilen en zeilen van de Antoniusparochie.
Met een afvaardiging van de Hervormde Gemeente van ‘s-Graveland voert de kerkenraad twee keer per jaar zinvolle gesprekken. Dat gesprek heeft ook vorige maand plaatsgevonden en blijkt steeds weer heel nuttig.
Ook was er een overleg met de protestantse kerken die samen het plaatselijk kerkblad KSSK vullen.
 
De jaarstukken 2017 van de kerk en de diaconie zijn door de kerkenraad goedgekeurd en zullen tijdens de gemeentevergadering aan de leden ter goedkeuring worden voorgelegd.
 
De indeling in classes van de Protestantse Kerk in Nederland heeft een nieuwe structuur gekregen. Daarom wordt binnenkort de laatste classisvergadering oude stijl gehouden en zal Otto Scholten ons daar voor de laatste keer vertegenwoordigen. De kerkenraad bedankt hem hartelijk dat hij zoveel jaren onze afvaardiging heeft willen zijn.
 
Er was nog een vraag naar de nieuwe ledenlijst. Voor wie er nog geen heeft, er zijn nog voldoende exemplaren beschikbaar, dus vraag mij er even naar.  Op de achterste bladzijde van het boekje waar namen, adressen en telefoonnummers in vermeld zijn, vind u ook de emailadressen die bij ons bekend zijn.
 
Vanaf de maand mei gaat de honkzaal op de schop. Dan kunnen er tot begin september geen activiteiten in die zaal plaats vinden. Maar we blijven wel koffie drinken na de dienst op zondag en dat zal in de wijkzaal gebeuren. Hoe we dat gaan aanpakken als de keuken wordt verbouwd zullen we dan wel zien.
 
Door het overlijden van ds. Beltman zijn er een aantal lege plekken in het preekrooster ontstaan. Onze preekvoorzieners Truus en Tiny hebben heel erg hun best gedaan om andere predikanten te vinden en voor een aantal diensten is dat gelukkig ook gelukt.
Tot en met de maand juli staan er geen zondagen meer open.
Een belangrijke vraag is natuurlijk ‘hoe willen we als gemeente verder gaan met het pastoraat?’ De kerkenraad heeft daar over gesproken en we willen deze vraag ook graag aan de gemeente voorleggen. Dat zal gebeuren op woensdag 25 april vanaf 20.00 uur tijdens de gemeenteavond.
 
De voorzitter sluit de vergadering met het lezen van een gebed, geschreven door Liesbeth Dercksen, dat hem is aangedragen door Auckjen Ridderbos.
 
God, Gij kent ons en doorgrondt ons,
Gij weet onze verborgen gedachten,
hoe het leven een mens soms zo zwaar kan vallen
dat het lijkt of niets meer kan helpen …
‘ten dode gevallen’, ‘van God en mens verlaten’ …
Kom Gij ons dan te hulp, God,
roep ons naar buiten, uit de doodsheid vandaan.
Open onze ogen, onze oren, ons hart.
Adem ons opnieuw het leven in,
dat wij, bevrijd uit doodse duisternis,
onze weg kunnen, durven, vervolgen
met het vertrouwen dat wij die weg niet alléén gaan,
maar dat Gij met ons gaat, door alles heen.
Amen.

Ankie Hinloopen, scriba
terug
 
 
Voorbereiding op Pasen
Vespervieringen als voorbereiding op het Paasfeest. Wees welkom! meer
 

Geen dienst in eigen kerk - Welkom bij OSG Kortenhoef
datum en tijdstip 26-03-2023 om 11.15 uur
meer details

Kerkenraadsvergadering
datum en tijdstip 27-03-2023 om 19.30 uur
meer details

Uiterste inleverdatum kopij KSSK
datum en tijdstip 31-03-2023 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 02-04-2023 om 10.00 uur
meer details

 
Het begint met contact
Klik hier voor informatie over de Pioniersgroep Wijdemeren en de activiteiten.
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.